Menu

Monter elewacji w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Monter elewacji jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Tytuł zawodowy: Monter elewacji (niem. Fassadenmonteur / Fassadenmonteurin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Monterzy elewacji zajmują się montażem elementów budowlanych na widocznych, zewnętrznych powierzchniach budynku. W pierwszej kolejności przenoszą wymiary z rysunków wykonawczych i szczegółowych na powierzchnię budowli. Następnie wykonują warstwy ochronne i rozdzielające, zakładają izolację termiczną i montują konstrukcję nośną dla elementów elewacyjnych lub dla roślinności mającej pokrywać fasadę budynku. W dalszej kolejności dokonują montażu elementów kotwiących, łączących i mocujących, na których montują elementy elewacyjne z kamienia naturalnego, metalu lub szkła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i instalacje piorunochronie. Obok prac w nowym budownictwie zajmują się również robotami modernizacyjnymi, remontowymi i naprawami elewacji budynków.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód monter elewacji (nazwa niemiecka: Fassadenmonteur/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym i drugim roku nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • za pomocą jakich przyrządów i jak dokonywać prawidłowych pomiarów obrabianych elementów, jak wykonywać rysunki techniczne w odpowiedniej skali i jak je opisywać,
 • w jaki sposób wykonuje się elementy budowlane z betonu i żelbetonu, jak obrabiać drewno oraz jak budować mur z cegieł,
 • jakie istnieją elementy kotwiące, łączące i mocujące służące do mocowania i łączenia elementów elewacji oraz jak dokonywać ich montażu,
 • o czym należy pamiętać podczas urządzania placu budowy oraz jak obsługuje się i konserwuje potrzebne maszyny i urządzenia,
 • jak obrabia się elementy do budowy elewacji oraz jak nakłada się warstwy ochronne i wykończeniowe,
 • jakie informacje można znaleźć w zleceniu na wykonanie robót oraz jak na ich podstawie zaplanować i przygotować pracę,
 • dlaczego konstrukcje nośne są niezbędne oraz jak się je wykonuje i montuje,
 • w jaki sposób mocuje się elementy elewacyjne z drewna, metalu lub innych materiałów.

Podczas trzeciego roku nauki uczniowie dowiadują się:

 • jakie zabiegi należy wykonać, aby zabezpieczyć elementy budowlane przed korozją,
 • w jaki sposób dokonuje się montażu dodatkowych elementów, np. kolektorów słonecznych lub tablic reklamowych,
 • czego należy przestrzegać podczas wykonywania instalacji piorunochronnych,
 • w jaki sposób usuwa się uszkodzenia nie pogarszając przy tym ogólnego wrażenia estetycznego budynku,
 • w jaki sposób kontroluje się i dokumentuje efekty pracy oraz rozlicza wykonane roboty,
 • jakie czynniki wywierają szkodliwy wpływ na elewacje budynków oraz jakie zabiegi ochronne można zastosować,
 • co czyni elewację budynku godną polecenia również ze względu na aspekty związane z ochroną przyrody.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Urządzanie placu budowy: 20 h
 2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 60 h
 3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h
 4. Wykonanie elementu z żelbetonu: 60 h
 5. Wykonanie konstrukcji drewnianej: 60 h
 6. Powlekanie i okładzinowanie elementu budowlanego: 60 h
 7. Urządzanie placu budowy dla robót elewacyjnych: 40 h
 8. Okładzinowanie elementów budowlanych drewnem i materiałami drewnopochodnymi: 40 h
 9. Okładzinowanie elementów budowlanych płytami włóknocementowymi: 60 h
 10. Wykonywanie elewacji z metalu: 80 h
 11. Wykonywanie elewacji z elementów ceramicznych: 60 h
 12. Wykonywanie elewacji z metalu: 80 h
 13. Mocowanie elementów elewacji ze szkła: 60 h
 14. Wykończenie elewacji elementami kompozytowymi: 60 h
 15. Remont kapitalny powierzchni elewacji: 80 h

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Roboty elewacyjne
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Uszczelnienia budowli
 • Obróbka i przetwarzanie blach
 • Budownictwo lądowe nadziemne i budownictwo inżynieryjne – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Maszyny budowlane
 • Remonty i modernizacje w budownictwie
 • Montaż i kontrola instalacji piorunochronnych
 • Szkolenia dla fachowego personelu kierownictwa budowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Majster dyplomowany – budownictwo lądowe nadziemne
 • Mistrz w przemyśle, specjalność izolacje
 • Mistrz w przemyśle, specjalność izolacje akustyczne i zabudowa wnętrz

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana (bez podziału na kierunki)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe nadziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Menedżer zakładu z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana i technologia drewna
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Architektura (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Internetowy leksykon budowlany:

http://www.baunetzwissen.de

Roboty elewacyjne – Technika i Architektura:

http://www.die-fassade.de

Internetowe forum ekspertów branży budowlanej:

http://www.bauexpertenforum.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej