Menu

Technik inżynierii sanitarnej w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik inżynierii sanitarnej

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy inżynierii sanitarnej, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • komunalnych zakładach wodociągów i kanalizacji, ciepłowniach i kotłowniach miejskich,
 • firmach budowlanych, remontowych i instalatorskich,
 • rzemieślniczych zakładach budowlanych i instalatorskich,
 • służbach technicznych administracji domów mieszkalnych,
 • składach i hurtowniach materiałów budowlanych.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników inżynierii sanitarnej należy m.in.:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii,
 • organizowanie transportu, składowania i magazynowania materiałów budowlanych, instalacyjnych i sieciowych,
 • wykonywanie przedmiaru i obmiaru robót instalacyjnych i sieciowych,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz wentylacji i klimatyzacji,
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych,
 • nadzorowanie i wykonywanie połączeń instalacji sanitarnych z odpowiednimi sieciami,
 • wykonywanie prób szczelności instalacji i sieci sanitarnych,
 • nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z konserwacją, naprawą, modernizacją oraz demontażem instalacji sanitarnych,
 • nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z konserwacją, naprawą, modernizacją oraz demontażem sieci,
 • usuwanie awarii instalacji i urządzeń sanitarnych oraz sieci,
 • wykonywanie pomiarów oraz sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 • prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wykonywanych instalacji sanitarnych oraz sieci,
 • sporządzanie kosztorysów oraz ofert przetargowych,
 • kierowanie przedsiębiorstwem,
 • współpraca z zespołami wykonującymi roboty instalacyjne, budowlane i ziemne,
 • dokonywanie odbioru technicznego instalacji sanitarnych oraz sieci,
 • nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem robót instalacyjnych i sieciowych oraz czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi i niebezpiecznymi w miejscu pracy.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik inżynierii sanitarnej jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Mechanik instalacji i urządzeń techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej (niem. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Nauka tego zawodu możliwa jest również w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technika sanitarna (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Sanitärtechnik), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych (niem. Fachschule) regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym, 4 lata w trybie wieczorowym).
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych (niem. Fachschule) regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym, 4 lata w trybie wieczorowym). W niektórych krajach związkowych kształcenie obejmuje również technikę sanitarną.
 • Mistrz rzemiosła instalatorskiego i budowy systemów ogrzewania (niem. Installateur- und Heizungsbauermeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Egzamin mistrzowski w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle jest uregulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Organizacje rzemieślnicze i inne placówki szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w trybie dziennym ok. 1 roku, w trybie zaocznym do 2 lat). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik budownictwa w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Jako warunek przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia dla zawodu technik inżynierii sanitarnej wymagane jest wcześniejsze uzyskanie następującej wyodrębnionej kwalifikacji zawodowej (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 1. „Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych” (dyplom kwalifikacji zawodowych: monter sieci i instalacji sanitarnych).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiOrganizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych(po potwierdzeniu wcześniej zdobytej kwalifikacji „Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - 90 godz.
 3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych - 90 godz.
 4. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych - 90 godz.
 5. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - 90 godz.
 6. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 420 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik iżynierii sanitarnej (od strony 481):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-01.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik inżynierii sanitarnej uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy inżynierii sanitarnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. inżynieria środowiska ze specjalnością technika sanitarna.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej