Menu

Technik weterynarii w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik weterynarii

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy weterynarii znajdują zatrudnienie w:

 • państwowych lub prywatnych klinikach i przychodniach dla zwierząt małych i dużych,
 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach i pensjonatach dla zwierząt,
 • przemysłowych fermach zwierząt,
 • zakładach hodowli i unasienniania zwierząt,
 • inspekcjach weterynaryjnych oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.


Do głównych zadań zawodowych techników weterynarii należy m.in.:

 • pomaganie lekarzom weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt,
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt,
 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych,
 • sprawowanie opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i wykonywanie badań klinicznych, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy,
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
 • określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi,
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego,
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych iniekcji podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów,
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt,
 • przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych,
 • prowadzenie odkażania pomieszczeń, zagród, środków przewozu itp.,
 • mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym, zabiegami weterynaryjnymi i unasienianiem zwierząt.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik weterynarii jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Wykwalifikowany pracownik personelu weterynaryjnego (niem. tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym realizowana na podstawie ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Możliwa jest również nauka tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Techniczny asystent weterynaryjny (niem. veterinärmedizinisch-technische/-r Assistent/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschule) realizowana na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.
 • Opiekun zwierząt (niem. Tierpfleger/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym realizowana na podstawie ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Nauka jest realizowana w jednej z trzech specjalności: Badania naukowe i opieka kliniczna, Schroniska i pensjonaty dla zwierząt, Ogrody zoologiczne.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik weterynarii w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji:

- Kwalifikacja I Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych - 150 godz.
 3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych - 210 godz.
 4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych - 210 godz.
 5. Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B - 30 godz.
 6. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 660 godz.

- Kwalifikacja II Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt - 180 godz.
 3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt - 300 godz.
 4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego - 180 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 720 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik weterynarii (od strony 3382):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-07.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy weterynarii, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. weterynaria.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej