Menu

Kamieniarz i rzeźbiarz w kamieniu w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Kamieniarz i rzeźbiarz w kamieniu jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana w rzemiośle wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec w następujących specjalnościach:

 • Prace kamieniarskie
 • Prace rzeźbiarskie w kamieniu

Tytuł zawodowy: Kamieniarz i rzeźbiarz w kamieniu (niem. Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Po dokonaniu wyboru odpowiedniego materiału kamieniarze i rzeźbiarze w kamieniu rozłupują, skuwają, szlifują i polerują kamień naturalny, jak np. marmur, łupek i granit, lub kamień sztuczny, np. terrazzo. Poza tym absolwenci specjalności prace kamieniarskie wykonują i układają zgodnie z życzeniami klientów płyty kamienne i glazurę wewnątrz i na zewnątrz budynków, montują blaty robocze oraz elementy elewacyjne z kamienia. Do zakresu wykonywanych przez nich prac należy również wykonywanie i montaż schodów oraz kamiennych obramowań okien i drzwi. Kamieniarze i rzeźbiarze w kamieniu wykonują również kamienne pomniki, a w szczególności pomniki i płyty nagrobne. Ponadto zajmują się również restauracją zabytkowych budowli i dzieł sztuki.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Kamieniarz i rzeźbiarz w kamieniu (niem. Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Zdun, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.
 • Murarz-tynkarz, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Betoniarz-zbrojarz, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się niższym lub średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych osiemnastu miesięcy nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób obrabia się metale, tworzywa sztuczne i materiały pomocnicze różnymi technikami (cięcie, obróbka plastyczna, wiercenie, obróbka pilnikiem),
 • na co należy zwracać uwagę podczas obróbki kamienia naturalnego i sztucznego oraz płyt,
 • w jaki sposób wykonuje się profile, napisy, symbole oraz elementy z materiałów spajanych tworzywami mineralnymi i sztucznymi oraz z kamienia naturalnego i sztucznego,
 • w jaki sposób korzystać z technik informatycznych i komunikacyjnych,
 • na co należy zwracać uwagę przy sporządzaniu i odczytywaniu szkiców oraz rysunków konstrukcyjnych i roboczych,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przygotowania, zabezpieczania i likwidacji stanowiska pracy.

Podczas kolejnych osiemnastu miesięcy nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób planuje się i realizuje zadania w pracy zespołowej oraz jak ocenia się efekty współpracy,
 • w jaki sposób ustawia się i obsługuje systemy sterowania i regulacji maszyn,
 • w jaki sposób wykonuje się mur z kamienia naturalnego i sztucznego,
 • w jaki sposób udziela się porad klientom oraz jak udziela się instrukcji na temat użytkowania i pielęgnacji.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się np.:

 • w jaki sposób układa się płyty podłogowe z uwzględnieniem układu wzorów przy zastosowaniu różnych technik układania,
 • w jaki sposób układa się różne elementy, a w szczególności okładziny ścienne, płyty wieńczące cokoły, płyty parapetowe i płyty nadprożowe,
 • w jaki sposób projektuje się, wykonuje i osadza pomniki,
 • w jaki sposób wykonuje się prace restauratorskie budowli i elementów zabytkowych z uwzględnieniem wymogów konstrukcyjnych, stylu budowlanego i cech estetycznych.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Wykonywanie postumentu pod pomnik: 80 h
 2. Wykonywanie i osadzanie muru ogradzającego: 60 h
 3. Wykonywanie i montaż prostych schodów jednobiegowych: 60 h
 4. Projektowanie i wykonywanie elementu profilowanego: 80 h
 5. Wykonywanie i osadzanie obramowania otworu ściennego: 80 h
 6. Wykonywanie i układanie wykładzin podłoża / nawierzchni: 80 h
 7. Projektowanie i wykonywanie kamienia pamiątkowego: 80 h
 8. Projektowanie i wykonywanie płaskorzeźby: 40 h
 9. Wykonywanie i układanie okładzin ściennych: 80 h

10.  Wykonywanie i montaż schodów zabiegowych: 80 h

11.  Restaurowanie elementu zabytkowego: 80 h

12.  Projektowanie i wykonywanie rzeźby: 60 h

Łącznie: 840 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia. 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

 

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w ogrodnictwie i rolnictwie można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt), Biuro Regionalne dla Berlina i Brandenburgii.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Obróbka i zastosowanie kamienia naturalnego i sztucznego
 • Układanie glazury, płyt i mozaiki
 • Prace elewacyjne
 • Prace brukarskie
 • Budowa schodów
 • Sztuki piękne
 • Grafika, Projektowanie pisma
 • Prace restauratorskie, Materiałoznawstwo historyczne i historyczne techniki w rzemiośle
 • Technika budowlana
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz kamieniarstwa i rzeźby w kamieniu

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika kamieniarska
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności konserwacja zabytków budownictwa i renowacja starej substancji budowlanej

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Projektant ze specjalnością kamieniarstwo (z egzaminem państwowym)
 • Kamieniarz i rzeźbiarz w kamieniu – specjalista konserwacji zabytków
 • Asystent kierownictwa zakładu w rzemiośle
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Architektura (licencjat)
 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Konserwacja i renowacja (licencjat)
 • Sztuki piękne (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal rzemiosła w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Strona poświęcona zawodom budowlanym:

http://www.bauberufe.net

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej