Menu

Technik przetwórstwa mleczarskiego w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik przetwórstwa mleczarskiego

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy przetwórstwa mleczarskiego, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie:

 • w zakładach przetwarzających mleko, np. w mleczarniach, zakładach mleczarskich, serowarniach,
 • w jednostkach badawczo rozwojowych gospodarki mlecznej i przemysłu mleczarskiego,
 • u producentów żywności dla noworodków i małych dzieci,
 • w innych zakładach przemysłu spożywczego, np. u wytwórców napojów, lodów lub słodyczy.


Do głównych zadań zawodowych techników przetwórstwa mleczarskiego należy m.in.:

 • dobieranie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji poszczególnych wyrobów mleczarskich,
 • posługiwanie się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów mleczarskich,
 • dobieranie operacji i procesów stosowanych w produkcji wyrobów mleczarskich,
 • ustalanie harmonogramów produkcji wyrobów mleczarskich,
 • dobieranie maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich,
 • dobieranie środki transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa mleczarskiego,
 • rozliczanie zużycia surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów mleczarskich;
 • określanie wydajności produkcji wyrobów mleczarskich,
 • planowanie zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych,
 • monitorowanie przebiegu produkcji wyrobów mleczarskich pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości,
 • podejmowanie działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie produkcji wyrobów mleczarskich,
 • pobieranie do badań próbek surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich,
 • wykonywanie analiz sensorycznych surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich,
 • dobieranie sprzętu i odczynników do badania surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników stosowanych w analizie żywności,
 • przeprowadzanie badań fizycznych i chemicznych surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów mleczarskich,
 • interpretowanie wyników badań fizykochemicznych wyrobów,
 • stosowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środowiska dotyczących badania żywności.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik przetwórstwa mleczarskiego jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Technolog mleka (niem. Milchtechnologe/-technologin), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności gospodarka mleczna i mleczarstwo (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Milchwirtschaft und Molkereiwesen), poziom kształcenia – ustawiczne kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych (niem. Fachschulen) regulowane prawem krajów związkowych. W trybie dziennym kształcenie trwa 2 lata.
 • Mistrz mleczarstwa (niem. Molkereimeister/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Egzamin mistrzowski jest regulowany ujednoliconymi na terenie całych Niemiec przepisami. Placówki szkolące izb rolniczych i innych instytucji edukacyjnych oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w trybie dziennym ok. 9 miesięcy, w trybie wieczorowym ok. 2 lat). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik przetwórstwa mleczarskiego w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Jako warunek przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia dla zawodu technik przetwórstwa mleczarskiego wymagane jest wcześniejsze uzyskanie następującej wyodrębnionej kwalifikacji zawodowej (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 1. „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń” (dyplom kwalifikacji zawodowych: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiOrganizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich(po potwierdzeniu wcześniej zdobytej kwalifikacji „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich - 90 godz.
 3. Produkcja wyrobów mleczarskich - 180 godz.
 4. Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich - 120 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 450 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego (od strony 3599):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-07.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy przetwórstwa mleczarskiego, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. technologia żywności i żywienie człowieka.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej