Menu

Technik gazownictwa w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik gazownictwa

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy gazownictwa znajdują zatrudnienie w:

 • prywatnych i komunalnych przedsiębiorstwach, zajmujących się budową, eksploatacją i utrzymaniem sieci i instalacji gazowych,
 • w biurach konstrukcyjnych branży gazowniczej,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się budową rurociągów i technicznym wyposażeniem budynków.

Można także zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników gazownictwa należy m.in.:

 • posługiwanie się dokumentacją technologiczną, mechaniczną i budowlaną związaną z doborem materiałów, oprzyrządowaniem i parametrami technicznymi procesu transportu, rozdziału, oczyszczania i magazynowania gazu,
 • planowanie i organizowanie robot przygotowawczych związanych z montażem przewodów, uzbrojenia i urządzeń sieci i instalacji gazowych,
 • organizowanie i nadzorowanie robot związanych z montażem i demontażem sieci i instalacji gazowych,
 • prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie wykonywanych sieci i instalacji gazowych,
 • instalowanie i uruchamianie urządzeń gazowych wprowadzanych do eksploatacji,
 • dozorowanie pracy urządzeń gazowych oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • kwalifikowanie do naprawy oraz sporządzanie protokołów z uszkodzeń, awarii sieci i instalacji gazowych,
 • wykonywanie prób szczelności oraz przygotowywanie sieci i instalacji gazowych do odbioru technicznego,
 • lokalizowanie i usuwanie zakłóceń w pracy i awarii sieci i instalacji gazowych,
 • prowadzenie konserwacji, napraw oraz modernizacji sieci i instalacji gazowych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik gazownictwa jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Monter sieci (niem. Netzmonteur/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na regulowane zaleceniami Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag). Jednostki szkoleniowe organizacji zawodowych i gospodarczych oraz prywatne firmy szkolące oferują kursy przygotowujące do egzaminu zawodowego (w trybie dziennym 9 do 14 tygodni, częściowo w formie modułowej). Kształcenie jest możliwe w następujących dziedzinach działalności: Ciepłownictwo, Gazownictwo, Elektrotechnika, Woda.
 • Mistrz robót sieciowych (niem. Netzmeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Egzamin mistrzowski jest uregulowany przepisami izb przemysłowo-handlowych. Kształcenie jest możliwe w następujących dziedzinach działalności: Ciepłownictwo, Gazownictwo, Elektrotechnika, Woda. Jednostki szkoleniowe izb przemysłowo-handlowych i innych instytucji edukacyjnych oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w trybie dziennym ok. 7 miesięcy, w trybie zaocznym ok. 2 do 3 lat). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych (niem. Fachschule) regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym, 4 lata w trybie wieczorowym).
 • Mistrz rzemiosła instalatorskiego i budowy systemów ogrzewania (niem. Installateur- und Heizungsbauermeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Egzamin mistrzowski w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle jest uregulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Organizacje rzemieślnicze i inne placówki szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w trybie dziennym ok. 1 roku, w trybie zaocznym do 2 lat). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania“.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik gazownictwa w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji:

- Kwalifikacja I „Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych”:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy gazownictwa - 60 godz.
 3. Podstawy budownictwa w zakresie montażu instalacji gazowych - 30 godz.
 4. Podstawy inżynierii sanitarnej - 60 godz.
 5. Podstawy elektrotechniki - 30 godz.
 6. Charakteryzowanie sieci i instalacji gazowych - 30 godz.
 7. Wykonywanie prac związanych z budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych - 190 godz.
 8. Wykonywanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych - 160 godz.
 9. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 620 godz.

- Kwalifikacja II „Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych”:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Organizowanie prac związanych z budową sieci i instalacji gazowych - 150 godz.
 3. Organizowanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych - 120 godz.
 4. Organizowanie prac związanych z zabezpieczaniem awarii sieci i instalacji gazowych - 120 godz.
 5. Dokumentowanie prac związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji - 150 godz.
 6. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 600 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik gazownictwa (od strony 425):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-01.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik gazownictwa uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy gazownictwa, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. inżynieria środowiska ze specjalnością inżynieria gazownictwa.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej