Menu

Technik budownictwa w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik budownictwa

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy budownictwa, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • specjalistycznych organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.


Do głównych zadań zawodowych techników budownictwa należy m.in.:

 • wykonywanie określonych robót budowlanych,
 • kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik budownictwa jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Bautechnik), poziom kształcenia – ustawiczne kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych (niem. Fachschulen) regulowane prawem krajów związkowych. W trybie dziennym kształcenie trwa 2 lata, w trybie wieczorowym lub zaocznxm 3-4 lat. W niektórych krajach związkowych kształcenie oferowane jest z podziałem na kierunki, np.: Roboty wykończeniowe, Działalność budowlana, Roboty renowacyjne i remontowe, Roboty bodowlane nadziemne, Budownictwo żelbetowe, Roboty inżynieryjne. Oferowane jest również kształcenie bez wyboru konkretnego kierunku.
 • Mistrz murarstwa i betoniarstwa (niem. Maurer- und Betonbauermeister/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwertksordnung). Egzamin mistrzowski w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle jest regulowany ujednoliconymi na terenie całych Niemiec przepisami. Organizacje rzemieślnicze i inne instytucje szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w trybie dziennym ok. 9,5-12 miesięcy, w trybie wieczorowym ok. 2 lat). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Majster dyplomowany (niem. geprüfte/-r Polier/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).Egzamin na dyplom majstra jest regulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i inne instytucje szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu (w trybie dziennym ok. 3-5 miesięcy, w trybie wieczorowym ok. 8 miesięcy). Kształcenie oferowane jest z podziałem na dwa kierunki: Roboty bodowlane nadziemne lub Roboty inżynieryjne.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania“.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik budownictwa w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Dla zawodu technik budownictwa określono trzy alternatywne podstawy programowe. Warunkiem przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia jest wcześniejsze uzyskanie jednej z następujących wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 • „Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich” (dyplom kwalifikacji zawodowych: betoniarz-zbrojarz) lub
 • „Montaż konstrukcji budowlanych” (dyplom kwalifikacji zawodowych: monter konstrukcji budowlanych) lub
 • „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich” (dyplom kwalifikacji zawodowych: murarz-tynkarz).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiOrganizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów(po potwierdzeniu jednej z trzech wcześniej zdobytych kwalifikacji „Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich” lub „Montaż konstrukcji budowlanych” lub „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych - 70 godz.
 3. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych - 30 godz.
 4. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego - 80 godz.
 5. Organizowanie robót wykończeniowych - 30 godz.
 6. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych - 30 godz.
 7. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych - 30 godz.
 8. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych - 120 godz.
 9. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 450 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik budownictwa (od strony 308):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-01.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik budownictwa uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy budownictwa, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. budownictwo, architektura i urbanistyka lub geodezja.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej