Menu

Handlowiec – specjalista zarządzania biurem w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Handlowiec – specjalista zarządzania biurem jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, zakłady rzemieślnicze i służby publiczne. Dzięki możliwości wyboru jednostek kwalifikacyjnych zawód ten charakteryzuje się elastyczną strukturą programu nauczania.

Tytuł zawodowy: Handlowiec – specjalista zarządzania biurem (niem. Kaufmann/-frau für Büromanagement)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści zarządzania biurem wykonują czynności organizacyjne oraz handlowo-administracyjne. Zajmują się na przykład załatwianiem korespondencji wewnątrz i na zewnątrz zakładu pracy, przygotowują projekty prezentacji, zajmują się zaopatrzeniem w materiały biurowe, planują i nadzorują terminy, przygotowują narady i organizują wyjazdy służbowe. Pomagają również w planowaniu wykorzystania personelu oraz zamawiają materiały i usługi zewnętrzne. Poza tym opiekują się klientami, współuczestniczą w załatwianiu zleceń, wypisują faktury i nadzorują realizację płatności. Handlowcy – specjaliści zarządzania biurem przejmują w razie potrzeby zadania z zakresu marketingu i sprzedaży, promocji i zarządzania imprezami oraz sprawy kadrowe i gospodarkę magazynową. W służbach publicznych udzielają petentom pomocy w kontaktach z administracją, np. przy składaniu wniosków, zajmują się wyjaśnianiem spraw i zakresów kompetencji i biorą udział w ustalaniu planów działalności i budżetów.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista zarządzania biurem (nazwa niemiecka: Kaufmann/-frau für Büromanagement) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.konrad

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Firmy zatrudniają głównie potencjalnych pracowników biurowych z dyplomem ukończenia szkoły średniej.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata. Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

W okresie od pierwszego do piętnastego miesiąca nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób wybiera się i wykorzystuje systemy komunikacji biurowej,
 • w jaki sposób, stosownie do potrzeb i efektywnie wykorzystuje się systemy edycji tekstu,
 • w jaki sposób prowadzić pielęgnację i zabezpieczanie danych oraz jak kontrolować te procesy,
 • w jaki sposób gromadzi się, ocenia, opracowuje i archiwizuje informacje,
 • w jaki sposób opracowuje się pocztę przychodzącą i wychodzącą,
 • na co należy zwracać uwagę podczas planowania, realizowania i kontroli projektów,
 • w jaki sposób zbiera się oferty, jak się je sprawdza, porównuje oraz jak uzasadnia się decyzje.

W okresie od szesnastego do trzydziestego szóstego miesiąca nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób sporządza się zestawienia danych o klientach, jak się te dane opracowuje i analizuje,
 • w jaki sposób wykonuje się i analizuje kalkulacje wstępne i końcowe,
 • w jaki sposób przygotowuje się polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia wyjazdów służbowych,
 • w jaki sposób przygotowuje się płatności z uwzględnieniem warunków płatności.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Współokreślanie własnej roli w zakładzie pracy i umiejętność prezentacji zakładu: 40 h
 2. Kształtowanie procesów pracy w biurze i organizacja czynności: 80 h
 3. Opracowywanie zleceń: 80 h
 4. Prowadzenie zaopatrzenia w środki materialne i usługi oraz zawieranie umów: 120 h
 5. Pozyskiwanie i zdobywanie lojalności klientów: 80 h
 6. Rozpoznawanie i ocena łańcuchów tworzenia wartości: 80 h
 7. Prowadzenie rozmów: 40 h
 8. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania zasobami personalnymi: 80 h
 9. Zapewnianie płynności finansowej i przygotowywanie źródeł finansowania: 80 h
 10. Efektywne sterowanie procesami gospodarczymi: 80 h
 11. Opisywanie i optymalizacja procesów gospodarczych: 40 h
 12. Organizacja imprez i podróży służbowych: 40 h
 13. Planowanie i realizacja projektu: 40 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu handlowiec – specjalista zarządzania biurem w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub ewentualnie również zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 700 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jako że zawód handlowca – specjalisty zarządzania biurem jest bardzo zróżnicowany pod względem posiadanych umiejętności, perspektywy znalezienia pracy są dobre. Miesięczne wynagrodzenie w początkowym okresie pracy wynosi ok. 1500 do 2500 euro. 

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat układów taryfowych (zbiorowych) można znaleźć tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco w swoim zawodzie, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

- Korespondencja,
- Biuro i sekretariat, 
- Komunikacja biurowa i technologia, 
- Programy zarządzania projektami 

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Ekonomista przedsiębiorstw (szkoła techniczna): Rachunkowość
- Ekonomista biznesowy (szkoła techniczna): Zasoby ludzkie

Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

- Instruktor zawodu (osiągalne poprzez kształcenie dodatkowe)

Kierunki studiów:

- Business Administration
- zarządzanie przedsiębiorstwem

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Strona internetowa stowarzyszenia Deutsches Netzwerk Büro:

http://www.deutsches-netzwerk-buero.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla różnych zawodów. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej