Menu

Międzynarodowe zarządzanie ekosystemami leśnymi (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

Kierunek studiów I stopnia (licencjackich) – sześć semestrów.

Innowacyjny kierunek studiów licencjackich „Międzynarodowe zarządzanie ekosystemami leśnymi”, w skrócie IFEM, został wprowadzony przez Wyższą Szkołę Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde już w roku 1998 jako jeden z pierwszych tego rodzaju. Kierunek ten został wyróżniony znakiem jakości przyznawanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (niem. Deutscher Akademischer Austauschdienst) i Niemiecką Konferencję Rektorów Szkół Wyższych (niem. Deutsche Hochschulrektorenkonferenz). Ciągle jest to jeden z niewielu kierunków tego rodzaju na świecie (porównywalne kierunki studiów realizowane są np. przez York University i Iowa State University w USA oraz University of New Brunswick w Kanadzie)

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie międzynarodowego zarządzania ekosystemami leśnymi(ang. Bachelor of Science International Forest Ecosystem Management)

Źródło: www.hnee.de 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Kierunek studiów „Międzynarodowe zarządzanie ekosystemami leśnymi“ przygotowuje do praktycznej pracy w krajowych i międzynarodowych organizacjach zajmujących się zarzadzaniem zasobami naturalnymi. Absolwenci zdobywają kwalifikacje służące do zachowania i gospodarowania ekosystemami (głównie leśnymi) zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Posiadają kwalifikacje potrzebne do dokumentowania i analizowania systemów ekologicznych i społecznych. Dzięki uzyskanej umiejętności zarządzania strategicznego i adaptacyjnego absolwenci są w stanie opracowywać i wdrażać konkretne rozwiązania. Zdobyta wiedza i doświadczenia międzynarodowe kwalifikują ich do wykonywania zadań w zakresie projektów związanych z lasami, rolnictwem i ochrona przyrody na całym świecie. Dzięki temu posiadają szczególne kwalifikacje do pokonywania wyzwań wobec krajów rozwijających się.

Źródło: www.hnee.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie międzynarodowego zarządzania ekosystemami leśnymi(ang. Bachelor of Science International Forest Ecosystem Management) nie posiada bezposredniego odpowiednika wśród kierunków studiów oferowanych przez polskie uczelnie wyższe.

Jednostki realizujące kształcenie

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Schicklerstraße 5
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 033 34/ 657-0
Telefon: 033 34/ 657-300
E-mail: studieren@hnee.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

W Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde istnieje ograniczona ilość miejsc studiów na tym kierunku (ok. 50). Procedura naboru kandydatów jest zgodna z Rozporządzeniem na temat przyznawania miejsc studiów na kierunkach z ograniczoną ilością miejsc w szkołach wyższych Kraju Związkowego Brandenburgia (Hochschulvergabeverordnung – HVVBbg) w aktualnym brzmieniu. Do 50 procent może być zarezerwowanych dla kandydatów z zagranicy.

Kandydat bądź kandydatka musi przed immatrykulacją spełnić jeden z poniższych warunków:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife),
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife),
 • świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife),
 • uznawane za równoważne świadectwo ukończenia szkoły zagranicznej.

Do podjęcia studiów dopuszczani są poza tym kandydaci, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe § 8 ust. 2 i 3 Brandenburskiej ustawy o szkolnictwie wyższym (niem.Brandenburgisches Hochschulgesetz, BbgHG) z dnia 18.12.2008.

Wszyscy kandydaci muszą legitymować się dobrą znajomością języka angielskiego – minimum na poziomie B2 lub porównywalnym.

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Czas trwania nauki

Studia trwają 6 semestrów, z czego 5 to semestry studiów teoretycznych a jeden to semestr przeznaczony na praktyki.

Zakres programu nauczania

Kształcenie w dziedzinie ekologii i nauk leśnych jest uzupełniane przez ofertę zajęć z zakresu socjoekonomii, ochrony przyrody, prawa i zarządzania. Obok podstaw nauk przyrodniczych, społecznych i leśnych wykładane są również istotne elementy nauki o ekosystemach, jak np. zarządzanie adaptacyjne. Do ważnych kompleksów tematycznych podczas studiów należą:

 • Zarządzanie ochroną przyrody
 • Biologiczne i ekologiczne podstawy zarzadzania lasami i zwierzętami żyjącymi w stanie dzikim
 • Prawne, społeczne i polityczne podstawy zarzadzania lasami i zasobami naturalnymi
 • Zarzadzanie lasami w aspekcie ekonomicznym
 • Wykorzystanie i ochrona lasów
 • Techniczne aspekty zagospodarowania lasów (np. geodezja, inwentaryzacje, infrastruktura)
 • Analiza i interpretacja danych środowiskowych na temat lasów przy pomocy banków danych, metod statystycznych i geograficznych systemów informacyjnych

Ponadto studenci zdobywają inne kwalifikacje kluczowe:

 • Kompetencje z zakresu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Praca w zespołach i kompetencje społeczne
 • Kompetencje z zakresu zarzadzania procesami i projektami
 • Zdolności z dziedziny języków obcych, komunikacyjne i retoryczne
 • Umiejętności z zakresu pozyskiwania i opracowywania informacji (łącznie z technologiami informacji o środowisku naturalnym, geograficznymi systemami informacyjnymi itp.)

Źródło: www.hnee.de

Wymiar godzin (teoria)

Normalny cykl studiów wynosi 6 semestrów i dzieli się na:

 • Semestry I i II: semestry teoretyczne (podstawy metodyczne i fachowe)
 • Semestry III i IV: semestry teoretyczne (Wykorzystanie i zachowanie ekosystemów leśnych)
 • Semestr V: semestr praktyczny (praktyka za granicą silnie powiązana z pracą zawodową studenci zagraniczni mogą zaliczyć praktykę semestralną na terenie Niemiec)
 • Semestr VI: semestr teoretyczny (integralne zarzadzanie ekosystemami leśnymi oraz licencjacka praca dyplomowa)

Za pozytywne zaliczenie poszczególnych modułów są przyznawane punkty (ECTS Credits) zgodnie Z Europejskim Systemem Transferu Punktów.

W ciągu jednego semestru student musi zdobyć 30 punktów. Minimalna liczba punktów ECTS potrzebna do zdobycia tytułu licencjata wynosi 180.

Zajęcia są prowadzone w językach angielskim i niemieckim.

Kompletny program studiów oraz opis poszczególnych modułów można znaleźć pod adresem:

www.hnee.de

Wymiar godzin (praktyka)

Studia obejmują jeden semestr praktyczny, który należy zaliczyć u partnera organizującego praktyki i który ma na celu przygotowanie do pracy licencjackiej.

Źródło: www.hnee.de

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło: Portal BERUFENET

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło: Portal BERUFENET

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (niem. IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science.

Możliwe kierunki studiów uzupełniających (II stopnia):

 • Leśne technologie informacyjne – studia II stopnia (Forest Information Technology M. Sc.)
 • Zarządzanie zmianami globalnymi – studia II stopnia (Global Change Management M. Sc.)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal dla leśników, przedsiębiorców branży leśnej i właścicieli lasów:

http://www.forstpraxis.de

Opis kierunku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

www.hnee.de

Magazyn poświęcony technice leśnej i transportowi drzewnemu:

http://www.forstmaschinen-profi.de

Portal informacyjny Niemieckiej Rady Gospodarki Leśnej (niem. Deutscher Forstwirtschaftsrat e.V. – DFWR):

http://www.forstwirtschaft-in-deutschland.de

Portal organu prasowego gospodarki leśnej i drzewnej:

http://www.holz-zentralblatt.com

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Rynek ofert pracy w „zielonej branży”:

http://gruenejobs.de

Portal z giełdą pracy dla „zielonej” branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Kariera w ONZ:

https://careers.un.org/lbw/Home.aspx,

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej