Menu

Barman (barkeeper) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Barman bądź inaczej barkeeper (w języku niemieckim również używa się zamiennie różnych nazw, np. Barmixer i Barkeeper) jest tytułem zawodowym uzyskiwanym w drodze kształcenia ustawicznego. Egzamin końcowy regulowany jest przepisami izb przemysłowo-handlowych.

Udział w kursie przygotowawczym nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Oferowane są również formy kształcenia ustawicznego regulowane przepisami wewnętrznymi podmiotów oferujących kształcenie.

Używane synonimy nazwy zawodu w języku niemieckim:

Barkeeper/-in, Barmann/-dame, Barmann/-frau, Bartender/-in

Uzyskiwany tytuł zawodowy:

- może mieć różne brzmienie w zależności od izby przemysłowo-handlowej działającej na danym terenie, np.:

 • Barkeeper/-in (IHK)
 • Barmixer/-in
 • Geprüfte/-r Barmixer/-in

Źródło: Portal BERUFENET

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Barmani przygotowują koktajle alkoholowe i bezalkoholowe w oparciu o obowiązujące w zasięgu międzynarodowym zalecenia i receptury oraz według własnych pomysłów. Uwzględniają przy tym również indywidualne życzenia swoich gości. Troszczą się o to, aby wszystkie składniki i sprzęt potrzebny do przyrządzania i serwowania napojów były dostępne. W dalszej kolejności zajmują się także przyrządzaniem napojów gorących, przygotowywaniem tzw. bowli owocowych, dekorowaniem szklanek z napojami, podawaniem orzeszków bądź oliwek, a w razie potrzeby również serwowaniem ciepłych przekąsek.

Poza tym wykonują zadania administracyjne, np. rozliczają kasę, inwentaryzują magazyn i nadzorują przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód barman (niem. Barmixer/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem.

 • Barman (lub barkeeper), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne, kursy regulowane przepisami wewnętrznymi podmiotów oferujących kusy.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

American Bartender School
Barschule/ Barausbildung
Kathleen Dietrich
Dortustraße 71a (Innenhof)
14467 Potsdam
Deutschland
Telefon: 033188716672
Telefon: 033174036867
E-mail: info@sweet-barworld.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia kształcenia

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na tytuł zawodowy barmana jest z reguły wcześniejsze ukończenie nauki odpowiedniego zawodu oraz doświadczenie zawodowe.

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa trzy lata następujące po nim co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,

lub

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa dwa lata następujące po nim co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,

lub

 • co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe.

Posiadane wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe powinny charakteryzować się istotnym związkiem z zadaniami zawodowymi wykonywanymi przez barmana.

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone również osoby, które przez przedłożenie dokumentów lub w inny wiarygodny sposób potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Inne warunki

Od osób pracujących w kontakcie z artykułami spożywczymi wymagane jest odbycie przeszkolenia oraz posiadanie zaświadczenia wydanego przez władze sanitarne. 

Czas trwania nauki

Czas trwania kursów może być różny w zależności od organizatora i trybu kształcenia, np.:

 • Tryb dzienny: ok. 1 tygodnia
 • Tryb wieczorowy: ok. 10 tygodni

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

Teoria:

 

 • Wiedza fachowa ogólna, np. rodzaje barów, terminologia fachowa, konserwacja sprzętu i wyposażenia, podstawowe zasady bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska itp.
 • Towaroznawstwo i znajomość napojów, np. pochodzenie, surowce i wytwarzanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz napojów gorących
 • Działalność zakładu, np. prowadzenie magazynu, przyjmowanie i kontrola towarów, prace przygotowawcze, zamówienia i rachunki gości, rozliczenie dnia, prace po zamknięciu

Praktyka:

 

 • Receptury (łącznie z technikami dekoracji, technikami mieszania i doborem odpowiednich naczyń) prawidłowego przyrządzania napojów mieszanych i miksowanych
 • Przygotowanie i porządkowanie miejsca pracy łącznie z usuwaniem odpadków i czyszczeniem; Techniki pracy i techniki miksowania napojów; Prezentacja i serwowanie napojów i potraw
 • Udzielanie porad gościom i sprzedaż, np. wygląd własny , higiena, sprawowanie funkcji gospodarza, opieka nad gośćmi, prowadzenie rozmowy, udzielanie informacji o ofercie

Tutaj można znaleźć plan kształcenia oferowany przez szkołę „American Bartender School“

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum wynosi ok. 130 godzin. Z tego: 

 • Teoria – 100 godzin
 • Praktyka –  20 godzin
 • Metodyka nauki i pracy  – 10 godzin

Teoretyczna wiedza fachowa – 100 godzin:

 

 • Wiedza fachowa ogólna –  20 godzin
 • Towaroznawstwo i znajomość napojów – 60 godzin
 • Działalność zakładu – 20 godzin

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (praktyka)

Pensum wynosi ok. 130 godzin. Z tego: 

 • Teoria – 100 godzin
 • Praktyka –  20 godzin
 • Metodyka nauki i pracy  – 10 godzin

Praktyczne umiejętności fachowe – 20 godzin:

 

 • Receptury –  13 godzin
 • Przygotowanie miejsca pracy, stosowanie różnych technik pracy, prezentacja i serwowanie – 2 godziny
 • Udzielanie porad gościom i sprzedaż– 5 godzin

Źródło: Portal BERUFENET

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia

Za uczestnictwo w kursach przygotowawczych pobierane są opłaty. Poza tym konieczne jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Inne koszty są związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać też koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kursy i opłat egzaminacyjnych może być różna. Np. dwutygodniowy (po 40 godzin tygodniowo) kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie barmana (Barmixer/-in (IHK)) kosztuje w szkole „Amerikan Bartender School” 1.750,00 EUR. Inne możliwości kształcenia można znaleźć na portalu KURSNET.

Informacje o wysokości opłat egzaminacyjnych w Izbie Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą Frankfurt (Oder) można znaleźć tutaj a dla izby berlińskiej tutaj oraz tutaj.

Źródła:

Portal BERUFENET

sweet-barworld.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane odnośne wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym w formie tzw. „bonów na kształcenie” (niem. Bildungsgutschein).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych: od 2.041 do 2.245 EUR

Wskazówka: Dane mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: Portal BERUFENET

Układy taryfowe

Informacji na temat uregulowań taryfowych udziela Niemieckie Zrzeszenie Hotelarstwa i Gastronomii (niem. Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz barmański (niem. Barmeister / Barmeisterin)
 • Mistrz restauratorstwa (niem. Geprüfter Restaurantmeister / Geprüfte Restaurantmeisterin)
 • Mistrz hotelarstwa (niem. Hotelmeister / Hotelmeisterin)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w działalności hotelarskiej i restauracyjnej (niem. Betriebswirt/Betriebswirtin für Hotel-, Gaststättengewerbe)
 • Starszy specjalista w działalności w działalności hotelarskiej i restauracyjnej (niem. Geprüfter Fachwirt / Geprüfte Fachwirtin im Gastgewerbe)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Gastronom z egzaminem państwowym (niem. Staatlich geprüfter Gastronom / Staatlich geprüfte Gastronomin)

Kierunki studiów:

 

 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (I. stopnia)

Źródło: Portal BERUFENET

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal stowarzyszenia Deutsche Barkeeper-Union e.V.:

http://www.drinks-magazin.com

Magazyn Kultury barowej „Mixology”:

http://mixology.eu

Portal czasopisma branżowego „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”:

http://www.ahgz.de

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (niem. Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

http://www.dge.de

Strona poświęcona żywności ekologicznej:

http://www.cma.de

Strona internetowa z aktualnymi tematami z branży żywieniowej, wyczerpującymi informacjami na temat żywności i napojów i leksykonem fachowej terminologii kucharskiej:

http://www.exquisine.de

Strona poświęcona branży hotelarskiej i gastronomicznej w Niemczech:

http://www.dehoga.org/marktplatz.htm

 

Informacje na temat rzemiosła cukierniczego:

http://www.konditoren.de

Portal branży żywnościowej, informacje np. z zakresu rzemiosła cukierniczego:

http://www.lebensmittelwelt.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Międzynarodowe oferty miejsc pracy w hotelarstwie:

http://www.job-hotel.eu

Giełda miejsc pracy w hotelarstwie i gastronomii:

adsjob.com

Miejsca pracy na statkach pasażerskich i w hotelarstwie:

Connect

Giełda miejsc pracy w hotelarstwie i gastronomii:

http://www.hogapage.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej