Menu

Mistrz barmański w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Mistrz barmański jest tytułem zawodowym uzyskiwanym w drodze kształcenia ustawicznego. Egzamin końcowy regulowany jest przepisami izb przemysłowo-handlowych.

Udział w kursie przygotowawczym nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Używane synonimy nazwy zawodu w języku niemieckim: Barkeeper-Meister/-in

Tytuł zawodowy: Mistrz barmański (niem. Barmeister / Barmeisterin)

Źródło: Portal BERUFENET

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie barmańscy obejmują zadania specjalistyczne i kierownicze w placówkach gastronomicznych dysponujących barami na wysokim poziomie. Przygotowują  i serwują koktajle alkoholowe i bezalkoholowe w oparciu o obowiązujące w zasięgu międzynarodowym zalecenia i receptury, biorą udział w organizowaniu pracy w zakładzie i są odpowiedzialni za gotowość i racjonalne wykorzystanie środków pracy. Przyjmują zamówienia, rozdzielają pośród pracowników zadania do wykonania, kontrolują dotrzymywanie kosztów i terminów oraz sprawdzają jakość wykonanych prac. Z reguły są również odpowiedzialni za uczniów odbywających naukę zawodu w zakładzie. W mniejszych zakładach gastronomicznych sami wykonują również wszystkie typowe dla zawodu czynności.

Dodatkowo mistrzowie barmańscy zajmują się również korespondencja służbowa w zakładzie, prowadzą listy wynagrodzeń, planowanie urlopów, utrzymują kontakty z klientami, urzędami i organizacjami branżowymi oraz negocjują z dostawcami. W przypadku kierowania całym barem opracowują zasady jego działalności i ustalają rodzaj i wysokość ewentualnych  inwestycji. Poza tym decydują o doborze personelu i sprawują kontrole nad wynikami ekonomicznymi swojego zakładu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz barmański (niem. Barmeister/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

American Bartender School
Barschule/ Barausbildung
Kathleen Dietrich
Dortustraße 71a (Innenhof)
14467 Potsdam
Deutschland
Telefon: 033188716672
Telefon: 033174036867
E-mail: info@sweet-barworld.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin na tytuł zawodowy barmana,
 • przed przystąpieniem do ostatniej części egzaminu należy potwierdzić zdobycie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy,
 • zaliczenie części egzaminu „Kwalifikacje z dziedziny działalności gospodarczej”,
 • roczne doświadczenie zawodowe.

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone również osoby, które przez przedłożenie dokumentów lub w inny wiarygodny sposób potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Inne warunki:

Od osób pracujących w kontakcie z artykułami spożywczymi wymagane jest odbycie przeszkolenia oraz posiadanie zaświadczenia wydanego przez władze sanitarne.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursów może być różny w zależności od organizatora i trybu kształcenia, np.:

 • Tryb dzienny: do 3 miesięcy
 • Tryb wieczorowy: ok. 1 roku

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej:

 • Ekonomia i ekonomika przedsiębiorstwa, prawo i podatki
 • Kierowanie przedsiębiorstwem, controlling i rachunkowość
 • Gospodarka kadrami, zarządzanie informacją i komunikacja

Kwalifikacje specjalistyczne:

 • Udzielanie porad i obsługa klientów
 • Kierowanie pracownikami i udzielanie im wsparcia
 • Planowanie, realizacja i kontrola etapów pracy
 • Pozyskiwanie i zabezpieczanie składników

Umiejętności praktyczne:

 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Przyrządzanie napojów mieszanych i miksowanych zgodnie z upodobaniami gości
 • Serwis ze wszystkimi czynnościami przygotowawczymi i końcowymi
 • Odręczne nalewanie różnych ilości płynów

Kwalifikacje pedagogiczne z zakresu nauki zawodu i pedagogiki pracy:

 • Kontrola warunków i planowanie kształcenia uczniów
 • Przygotowanie kształcenia zawodowego i współudział w zatrudnianiu uczniów
 • Realizacja kształcenia zawodowego
 • Zakończenie kształcenia

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe wynosi ok. 660 godzin. Z tego:

 • Kwalifikacje związane z działalnością gospodarczą – ok. 230 h
 • Kwalifikacje specjalistyczne – ok. 310 h
 • Kwalifikacje pedagogiczne z zakresu nauki zawodu i pedagogiki pracy – ok. 120 h

  Wymiar godzin (praktyka)

  Brak dostępnych danych

  Koszt kształcenia

  Koszty kształcenia

  Za uczestnictwo w kursach przygotowawczych pobierane są opłaty. Poza tym konieczne jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Inne koszty są związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać też koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

  Wysokość opłat za kursy i opłat egzaminacyjnych może być różna. Np. czterotygodniowy kurs przygotowawczy do egzaminu na tytuł mistrza barmańskiego (po 40 godzin tygodniowo) kurs przygotowujący do egzaminu w zawodzie barmana kosztuje w szkole „Amerikan Bartender School” 3.500,00 EUR plus opłaty egzaminacyjne w izbie przemysłowo-handlowej. Inne możliwości kształcenia można znaleźć na portalu KURSNET.

  Informacje o wysokości opłat egzaminacyjnych w Izbie Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą Frankfurt (Oder) można znaleźć tutaj, a w izbie berlińskiej tutaj i tutaj.

  Źródła:

  Portal BERUFENET

  sweet-barworld.de

  Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

  Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

  Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

  Perspektywy zawodowe i zarobkowe

  Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

  Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

  Przykładowe, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych: od 2.839 do 3,112 EUR

  Wskazówka: Dane mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

  Źródło: Portal BERUFENET

  Układy taryfowe

  Informacji na temat uregulowań taryfowych udziela Niemieckie Zrzeszenie Hotelarstwa i Gastronomii (niem. Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.).

  Możliwości dalszego kształcenia

  Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

  Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

  - Mistrzowie:

  • Mistrz restauratorstwa (niem. Geprüfter Restaurantmeister / Geprüfte Restaurantmeisterin)

  - Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

  • Specjalista – ekonomista w działalności hotelarskiej i restauracyjnej (niem. Betriebswirt/Betriebswirtin für Hotel-, Gaststättengewerbe)
  • Starszy specjalista w działalności w działalności hotelarskiej i restauracyjnej (niem. Geprüfter Fachwirt / Geprüfte Fachwirtin im Gastgewerbe)
  • Specjalista – ekonomista w działalności kateringowej i  gastronomii systemowej (Betriebswirt/Betriebswirtin für Catering/Systemverpflegung)

  - Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

  • Kierownik zakładu w hotelarstwie i gastronomii (niem. Betriebsleiter/Betriebsleiterin - Hotel/Gaststätten

  Kierunki studiów:

   

  • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (I. stopnia)
  • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (I. stopnia) 

   Interesujące linki

   Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

   Portal stowarzyszenia Deutsche Barkeeper-Union e.V.:

   http://www.drinks-magazin.com

   Magazyn Kultury barowej „Mixology”:

   http://mixology.eu

   Portal czasopisma branżowego „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”:

   http://www.ahgz.de

   Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (niem. Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

   http://www.dge.de

   Strona poświęcona żywności ekologicznej:

   http://www.cma.de

   Strona internetowa z aktualnymi tematami z branży żywieniowej, wyczerpującymi informacjami na temat żywności i napojów i leksykonem fachowej terminologii kucharskiej:

   http://www.exquisine.de

   Strona poświęcona branży hotelarskiej i gastronomicznej w Niemczech:

   http://www.dehoga.org/marktplatz.htm

    

   Informacje na temat rzemiosła cukierniczego:

   http://www.konditoren.de

   Portal branży żywnościowej, informacje np. z zakresu rzemiosła cukierniczego:

   http://www.lebensmittelwelt.de

   Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

   Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

   Międzynarodowe oferty miejsc pracy w hotelarstwie:

   http://www.job-hotel.eu

   Giełda miejsc pracy w hotelarstwie i gastronomii:

   adsjob.com

   Miejsca pracy na statkach pasażerskich i w hotelarstwie:

   Connect

   Giełda miejsc pracy w hotelarstwie i gastronomii:

   http://www.hogapage.de

   Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

   www.jobboerse.arbeitsagentur.de

   Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

   http://www.jobpilot.de

   Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

   http://www.jobsuche.de

   Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

   http://www.jobrobot.de

   Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

   http://www.stepstone.de

   Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

   Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
   NGG
   Gotzkowskystraße 8
   10555 Berlin
   Deutschland
   Telefon: +4930 3999150
   E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
   do strony głównej

   Pośrednicy i urzędy pracy

   EURES-Beratung
   Agentur für Arbeit
   Heinrich-von-Stephan-Straße 2
   15230 Frankfurt (Oder)
   Deutschland
   Telefon: +49 335 570 3333
   E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
   do strony głównej