Menu

Prawo niemieckie i polskie (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów pierwszego stopnia „Prawo niemieckie i polskie” (ang. German and Polish Law) studenci zdobywają podstawy wiedzy z zakresu prawa niemieckiego i polskiego.

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie prawa niemieckiego i polskiego(ang. Bachelor German & Polish Law (Bachelor of Laws (LL.B.))) 

Źródło:

http://study.europa-uni.de/de/jura/angebot/polnisch/bachelor_gplaw/index.html 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Perspektywy zatrudnienia, np.:

 • w gospodarce rynkowej w dziedzinie doradztwa dla przedsiębiorstw lub w administracji publicznej,
 • jako wykonujący wolny zawód mediatorzy.

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy Licencjat w dziedzinie prawa niemieckiego i polskiego(ang. Bachelor German & Polish Law (Bachelor of Laws (LL.B.))) jest np. częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Licencjat w dziedzinie prawa, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Informacje o możliwościach podjęcia studiów dla osób z kwalifikacjami zawodowymi, ale nie posiadających wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych można znaleźć tutaj.

W poszczególnych szkołach wyższych są ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą obowiązują następując warunki przyjęcia:

Studenci, których językiem ojczystym nie jest język niemiecki, muszą potwierdzić wystarczającą znajomość języka niemieckiego (zaświadczenie o zdaniu egzaminu językowego z jęz. niemieckiego dla zagranicznych kandydatów na studia).

Studenci, których językiem ojczystym nie jest język polski, muszą potwierdzić wystarczającą znajomość języka polskiego zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

http://study.europa-uni.de/de/jura/angebot/polnisch/bachelor_gplaw/index.html

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów.

Źródło:

http://study.europa-uni.de/de/jura/angebot/polnisch/bachelor_gplaw/index.html 

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

 

Trwające sześć semestrów studia licencjackie dzielą pod względem programu m.in. na naukę podstaw i przedmioty specjalistyczne. Podczas pierwszych trzech semestrów, które służą orientacji w tematyce zawodowej, studenci zaliczają większość modułów z zakresu nauki podstaw. Druga część studiów (semestry od IV do VI) stanowi fazę profilującą.

Program dzieli się na następujące moduły:

 1. Podstawy nauk o prawie
 2. Podstawy polskiego prawa publicznego
 3. Niemieckie prawo konstytucyjne i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa publicznego
 4. Prawo europejskie i praktyka
 5. Niemieckie prawo administracyjne i seminarium z podstaw prawa publicznego
 6. Polskie prawo administracyjne
 7. Polskie prawo postępowania administracyjnego
 8. Polskie prawo o organizacjach gospodarczych
 9. Ogólne zajęcia dydaktyczne
 10. Podstawy prawa prywatnego
 11. Niemieckie prawo cywilne
 12. Polskie prawo cywilne
 13. Polskie prawo pracy i prawo socjalne
 14. Polskie prawo spółek handlowych
 15. Niemieckie prawo karne
 16. Polskie prawo karne
 17. Polskie prawo postepowania karnego
 18. Pogłębienie wiedzy z zakresu prawa karnego
 19. Praca licencjacka

Źródło: 

http://study.europa-uni.de/de/jura/angebot/polnisch/bachelor_gplaw/modul/module16/index.html 

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów.

Źródło:

http://study.europa-uni.de/de/wiwi/bachelor/programme/wir/studienstruktur/index.html 

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Źródło: 

Tarifregister Berlin/ Brandenburg

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science lub Master of Arts. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry.

Informacje o oferowanych przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu Master można znaleźć pod adresem:

http://study.europa-uni.de/de/jura/angebot/index.html

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą:

https://www.europa-uni.de/de/index.html

Portal informacyjny i magazyn internetowy poświęcony prawu polskiemu:

http://www.polnisches-recht.de

Przegląd ustaw w Internecie:

http://www.gesetze-im-internet.de

Czasopismo poświęcone naukom prawniczym:

http://www.rechtswissenschaft.nomos.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej