Menu

Technologia drewna (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

Na kierunku studiów I stopnia „Technologia drewna” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej z zakresu technologii (technologii drewna) i specjalistycznych obszarów nauk przyrodniczych oraz zarządzania.

Technologie drewna można studiować również w ramach studiów nauczycielskich (niem. Lehramt) oraz studiów dualnych.

Na kierunku „Technologia drewna” już podczas studiów I stopnia może – w zależności od uczelni i programu studiów – nastąpić specjalizacja, np. w zakresie automatyzacji urządzeń produkcyjnych, meblarstwa lub biologii drewna.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Budownictwo i zabudowy drewniane (niem. Holzbau und Ausbau) – licencjat
 • Inżynieria drewna (niem. Holzingenieurwesen) – licencjat
 • Technologia drewna (niem. Holztechnik) – licencjat
 • Technologia drewna – Budownictwo drewniane i elementy budowlane z drewna (niem. Holztechnik – Holzbau- und Bauelemente) – licencjat
 • Technologia drewna – Technologia drewna i tworzyw sztucznych (niem. Holztechnik – Holz- und Kunststofftechnik) – licencjat
 • Technologia drewna – Meblarstwo i zabudowa wnętrz (niem. Holztechnik – Möbel- und Innenausbau) – licencjat
 • Technologia drewna – Zarzadzanie i inżynieria produkcji w dziedzinie technologii drewna i tworzyw sztucznych (niem. Holztechnik – Wirtschaftsingenieur Holz- und Kunststofftechnik) – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie technologii drewna (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Holztechnik)

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Kierunki studiów na Wydziale Technologii Drewna w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde kształcą uznanych ekspertów dla branży drzewnej. Studentom przekazywana jest wiedza z zakresu technologii, biologii, chemii i fizyki drewna, materiałoznawstwa, wytwarzania i projektowania wyrobów z drewna oraz budownictwa drewnianego.  

Specjalność można wybrać decydując się na odpowiedni kierunek studiów (licencjackich, drugiego stopnia, inżynierskich dyplomowych, dualnych) oraz wybierając odpowiednie moduły.

Możliwe dziedziny pracy zawodowej:

Przed licencjatami w dziedzinie technologii drewna (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Holztechnik) rysują się następujące możliwości zatrudnienia:

 • w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych, np. w dziedzinie produkcji tarcicy lub wyrobów z drewna oraz w branży  obiektów i elementów budowlanych z drewna lub drewna klejonego,
 • w przemyśle płyt wiórowych i pilśniowych, oklein i płyt okleinowanych,
 • w przemyśle meblarskim, celulozowym i papierniczym oraz w dziedzinie uszlachetniania i ochrony drewna,
 • w handlu drewnem (drewno surowe, tarcica, materiały drewnopodobne i wyroby z drewna),
 • w dziedzinie badań naukowych, w organach kontrolnych i służbach publicznych,
 • w przemyśle maszyn do drewna.

Źródło:

www.hnee.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie technologii drewna (niem. Bachelor of Science (B.Sc.) Holztechnik) jest np. częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Inżynier w dziedzinie technologii drewna, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

W Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde nie ma ograniczenia ilości miejsc studiów na tym kierunku. Procedura naboru kandydatów jest zgodna z uczelnianym regulaminem studiów i egzaminów na tym kierunku w jego aktualnym brzmieniu.

Składanie dokumentów na tej uczelni jest możliwe dla niemieckich kandydatów na studia do dnia 5 września, a dla kandydatów z zagranicy do dnia 5 maja danego roku.

Kandydat bądź kandydatka musi przed immatrykulacją spełnić jeden z poniższych warunków:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife),
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife),
 • świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife),
 • kwalifikacje zawodowe w danym kierunku (zgodnie z §9 ustawy z dnia 28.04.2014 o nowelizacji brandenburskiej ustawy o szkolnictwie wyższym),
 • uznawane za równoważne świadectwo ukończenia szkoły zagranicznej.

Przed podjęciem studiów kandydaci muszą złożyć potwierdzenia odbycia 8-tygodniowej praktyki wstępnej. W uzasadnionych przypadkach praktyka ta może zostać zaliczona do końca III semestru.

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów wynosi 7 semestrów i dzieli się na trwające trzy semestry teoretyczne studia podstawowe (zajęcia obowiązkowe) i studia specjalistyczne kończące się licencjacką praca dyplomową. Podczas studiów specjalistycznych realizowany jest również semestr praktyczny.

Źródło:

www.hnee.de

Zakres programu nauczania

Podstawowe punkty programu studiów:

 • Studia podstawowe z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierskich i technologii
 • Podstawy i pogłębienie wiedzy z zakresu gospodarki leśnej i drzewnej, np. technologie w przemyśle drzewnym i materiałów drewnopochodnych  
 • Planowanie produkcji
 • Konstrukcja i obliczenia w meblarstwie i budownictwie drewnianym
 • Ekologiczne aspekty przerobu i wykorzystania drewna
 • Zarządzanie

Źródło:

www.hnee.de

Wymiar godzin (teoria)

Normalny cykl studiów wynosi 7 semestrów i obejmuje jeden semestr praktyczny oraz przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej. Minimalna liczba punktów ECTS (od angielskiego European Credit Transfer System), którą należy osiągnąć w celu zdobycia tytułu licencjata wynosi 210.

Studia maja charakter modułowy i obejmują zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia do wyboru. Punkty kredytowe są przyznawane tylko po potwierdzeniu uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów.

W przypadku modułów wybieralnych należy zaliczyć zajęcia o łącznej wartości 54 punktów ECTS. Ponadto do 6 punktów może przynieść zaliczenie przedmiotów ogólnouczelnianych. O uznaniu zaliczenia modułów z innych uczelni decyduje uczelniana komisja egzaminacyjna.

- Studia podstawowe:

 • Podstawowa wiedza fachowa z dziedziny technologii drewna

- Moduł obowiązkowy:

 • Zarządzanie – Finansowanie i inwestycje
 • Kierowanie personelem i przedsiębiorstwem
 • Management produktowy
 • Projekt
 • Semestr praktyczny (20 tygodni)

- Moduły wybieralne:

 • Szczegółowa biologia drewna
 • Proseminarium z technologii drewna
 • Meblarstwo / Technologie wykończenia powierzchni mebli
 • Budownictwo drewniane i materiały z drewna
 • Planowanie zakładu produkcyjnego i produkcji
 • Nauka o pracy
 • Obróbka drewna litego
 • Zintegrowana ochrona drewna
 • Technologia materiałów drewnopochodnych
 • Meblarstwo / Konstrukcja i technologie produkcji
 • Technika automatyzacji
 • Wykorzystanie lasu
 • Zrównoważona gospodarka odpadami z techniką energetyczną
 • Maszynoznawstwo
 • Technologia CNC
 • Prawo gospodarcze
 • Marketing
 • Zarządzanie jakością

Studia kończą się licencjacką pracą dyplomową, za którą przyznawanych jest 10 punktów ECTS.

Kompletny regulamin studiów i egzaminów z opisami modułów można znaleźć tutaj.

Źródło:

www.hnee.de

Wymiar godzin (praktyka)

W ramach studiów, z reguły podczas IV semestru, realizowany jest jeden semestr praktyczny trwający 20 tygodni (30 punktów ECTS).

W szczególnych warunkach semestr ten można zaliczyć również podczas semestrów V, VI lub VII. Szczegółowe ustalenia na ten temat zawiera wydziałowy regulamin praktyk.

Poza tym każdy studiujący opracowuje podczas studiów projekt inżynierski (2 punkty ECTS, z uwzględnieniem na świadectwie licencjackim).

Projekty są przydzielane przez wykładowców odpowiedzialnych za dany moduł, a ich pomyślna realizacja jest potwierdzana odpowiednim zaświadczeniem. Projekt należy zaliczyć przed przystąpieniem do licencjackiej pracy dyplomowej.

Źrodło:

www.hnee.de

Koszt kształcenia

Koszt studiów

W Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde nie ma zasadniczo żadnych opłat za studia, ogólnie można się jednak liczyć z następującymi opłatami:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Podjęcie pracy zawodowej jest możliwe np.:

 • w takich dziedzinach, jak planowanie produkcji, sterowanie produkcją, kreślarstwo i projektowanie konstrukcyjne, dystrybucja i sprzedaż lub konserwacja, utrzymanie w ruchu i obsługa klientów,
 • jako prowadzący samodzielną działalność menedżer jakości.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w ogrodnictwie i rolnictwie można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (niem. IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Różnorodne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Możliwe kierunki studiów uzupełniających (II stopnia):

 • Technologia drewna (niem. Holztechnik) – studia II stopnia
 • Gospodarka drzewna (niem. Holzwirtschaft) – studia II stopnia
 • Technika procesowa (niem. Verfahrenstechnik) – studia II stopnia
 • Materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa (niem. Werkstoffwissenschaft, -technik) – studia II stopnia

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal organu prasowego gospodarki leśnej i drzewnej:

http://www.holz-zentralblatt.com

Portal i czasopismo poświęcone wykorzystaniu drewna w budownictwie:

http://www.bauenmitholz.de

Czasopismo „Holztechnologie”:

http://www.holztechnologie.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Rynek ofert pracy w „zielonej branży”:

http://gruenejobs.de

Portal z giełdą pracy dla „zielonej” branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej