Menu

Inżynieria medyczna (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów I stopnia „Inżynieria medyczna” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki i medycyny.

Inżynierię medyczną można studiować również w ramach studiów dualnych lub studiów zaocznych.

Już podczas studiów pierwszego stopnia, w zależności od uczelni i programu studiów, może nastąpić specjalizacja, np. w dziedzinie konstrukcji sprzętu medycznego, inżynierii biomedycznej lub przetwarzania informacji.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Technologie wspomagające (niem. Assistive Technologien) – licencjat
 • Inżynieria biomedyczna (ang. Biomedical Engineering) – licencjat
 • Inżynieria biomedyczna (niem. Biomedizinische Technik) – licencjat
 • Technologia biomedyczna (niem. Biomedizinische Technologie) – licencjat
 • Przemysłowa technika medyczna (ang. Industrial MedTec) – licencjat
 • Higiena szpitalna (niem. Krankenhaushygiene) – licencjat
 • Inżynieria medyczna (ang. Medical Engineering) – licencjat
 • Inżynieria medyczna ze specjalnością technika informatyczna i sieciowa (niem. Medizintechnik (Klinische Informations- und Netzwerktechnik)) – studia dyplomowe
 • Technika medycyny sportu (niem. Sportmedizinische Technik) – licencjat
 • Inżynieria ze specjalnością inżynieria medyczna (niem. Technik (Medizintechnik)) – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie inżynierii medycznej (niem. Bachelor of Engineering (B. Eng.) Medizintechnik)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wraz z ukończeniem studiów zdobywa się tytuł zawodowy licencjata nauk inżynierskich (Bachelor of Engineering (B. Eng.), lub potocznie inżyniera, który uprawnia do pracy w małych, średnich i dużych firmach z branży inżynierii medycznej oraz w biurach konstrukcyjnych, szpitalach, prywatnych praktykach lekarskich, administracji służby zdrowia i w innych placówkach. Absolwenci inżynierii medycznej są w stanie sami bądź pracując w zespołach planować i realizować zadania zawodowe w zakresie projektowania i produkcji sprzętu medycznego oraz testowania, stosowania, utrzymania i sprzedaży takiego sprzętu oraz reagować na zachodzące w ich dziedzinie zawodowej zmiany.

Połączenie dwóch dziedzin, jakimi są medycyna i technika, otwiera przed absolwentami szerokie spektrum możliwości zatrudnienia:

 • przy opracowywaniu i projektowaniu konstrukcyjnym sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i innych urządzeń,
 • przy opracowywaniu i wdrażaniu koncepcji wyposażenia pomieszczeń dla pacjentów i gabinetów terapeutycznych,
 • w placówkach wykorzystujących sprzęt medyczny, np. w klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • przy planowaniu i wyposażaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • w zakresie doradztwa i sprzedaży,
 • w służbach kontroli jakości.

Inną możliwość stanowi założenie nowej, innowacyjnej firmy.

Podczas studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria medyczna nie kładzie się wyłącznego nacisku na ścisłą orientację branżową i wysoki stopień specjalizacji, toteż możliwości znalezienia zatrudnienia z tym dyplomem są bardzo różnorodne.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie inżynierii medycznej (niem. Bachelor of Engineering (B. Eng.) Medizintechnik) jest np. częściowo porównywalny z polskimi tytułami:

 • Inżynier w dziedzinie inżynierii medycznej, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).
 • Inżynier w dziedzinie inżynierii biomedycznej, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Warunki przyjęcia na Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus - Senftenberg:

Warunkiem przyjęcia na studia licencjackie jest matura (niem. allgemeine Hochschulreife), lub tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife). Odbycie praktyki wstępnej (przed studiami) nie jest wymagane, ale nabycie doświadczenia przed rozpoczęciem studiów może być pomocne w nauce oraz przed podjęciem pracy zawodowej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Źródła:

www.b-tu.de 

www.berufenet.arbeitsagentur.de  

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów: 6-8 semestrów.

Średni, rzeczywisty czas studiów: 7,7 semestru.

Studia na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg trwają 7 semestrów.

Źródła:

www.b-tu.de 

www.berufenet.arbeitsagentur.de

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

- Moduły obowiązkowe (przykładowo):

 • Anatomia / Fizjologia
 • Bioinformatyka
 • Biofizyka
 • Inżynieria biomedyczna: Technologie w diagnostyce
 • Chemia
 • Technika połączeń elektronicznych
 • Podstawy medycznej techniki pomiarowej
 • Laboratoria / Analityka / Technika pomiarowa
 • Elektronika medyczna
 • Technika sprzętu medycznego
 • Medyczne systemy informacyjne
 • Zapewnienie jakości
 • Analiza sygnałowa i systemowa
 • Bezpieczeństwo techniczne / Prawo produktów medycznych

- Moduły wybieralne (przykładowo):

 • Biomateriały
 • Inżynieria biomedyczna: Technologie w terapii
 • Metody biostatystyczne
 • CAD
 • Cyfrowa obróbka obrazu
 • Promieniowanie jonizujące
 • Mikrobiologia medyczna
 • Soft Skills / Zarządzanie inżynierskie

Oraz, w zależności od uczelni – praktyki, moduły praktyczne, semestry praktyczne (np. w jednostkach opieki stacjonarnej, półstacjonarnej i ambulatoryjnej, w szpitalach i ośrodkach rehabilitacji, w ośrodkach opieki nad osobami starszymi i publicznej służby zdrowia).

Studia licencjackie na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg łączą w sobie treści teoretyczne z praktycznymi zastosowaniami w laboratoriach medycznych. W ramach różnorodnych projektów studiujący opracowują aktualne tematy. Podczas praktycznej fazy studiów w VII semestrze studenci mają podczas pracy w specjalistycznych firmach i ośrodkach badawczych i klinikach możliwość wykorzystania i pogłębienia wiedzy zdobytej dotychczas w ramach studiów.

Źródła:

www.b-tu.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de

Wymiar godzin (teoria)

Podczas studiów studentom przekazywane sa podstawy wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych, m.in. z takich przedmiotów jak Anatomia, Fizjologia, Matematyka, Fizyka, Informatyka, Materiałoznawstwo, Mechanika techniczna, Techniki produkcyjne, Elektrotechnika i Projektowanie konstrukcyjne.

Na tych podstawach opiera się kształcenie w takich przedmiotach, jak Medyczna technika mikrosystemowa, Technika regulacji i sterowania, Konstrukcje lekkie, Materiały biokompatybilne, Biomechanika, Ergonomia, Medycyna oraz Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Wymiar godzin (praktyka)

Poza kształceniem teoretycznym realizowane są związane z zajęciami praktyki w różnych laboratoriach, np. Laboratorium materiałoznawczym, pracowni CAD lub pracowni techniki rehabilitacyjnej. Podczas realizacji najróżniejszych projektów studenci mają okazję opracowywania aktualnych tematów.

W VII semestrze zalicza się wielotygodniowa praktykę. Dzięki konkretnym zadaniom i możliwości praktycznej pracy w zakładach, ośrodkach rehabilitacji, klinikach, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach studenci mają okazję pogłębienia i praktycznego zastosowania dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności.

Również w siódmym semestrze pisana jest licencjacka praca dyplomowa. W pracy tej student powinien wykazać, ż jest w stanie samodzielnie i myśląc po inżyniersku wykorzystać zdobytą podczas studiów wiedzę.

Źródło:

www.b-tu.de

Koszt kształcenia

Koszty studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów zasadniczo nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu. Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia podczas studiów dualnych może być różna w zależności od modelu kształcenia i pracodawcy.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Perspektywy zatrudnienia, np.:

 • w obszarach działalności: dystrybucja, sprzedaż lub konserwacja, utrzymanie w ruchu i obsługa klientów,
 • jako samodzielny inżynier w dziedzinie dystrybucji lub serwisu.

Możliwe obszary działalności:

 • Zaopatrzenie zakupowe
 • Działalność ekspertów i rzeczoznawców
 • Gospodarka magazynowa, materiałowa i logistyka
 • Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem
 • Technika medyczna, ortopedyczna i rehabilitacyjna
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Zapewnienie i zarządzanie jakością
 • Kreślarstwo i projektowanie konstrukcyjne
 • Opracowywanie technologii i produktów
 • Dystrybucja i sprzedaż
 • Konserwacja, utrzymanie w ruchu, obsługa klientów

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science, Bachelor of Arts lub Bachelor of Engineering) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji i trwają z reguły 4 semestry.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus - Senftenberg oferuje licencjatom po kierunku „Inżynieria medyczna” możliwość specjalizacji na studiach II stopnia na kierunkach: „Elektrotechnika” (Master of Engineering (M. Eng.) Elektrotechnik), „Budowa maszyn” (Master of Engineering (M. Eng.) Maschinenbau) lub „Zarządzanie i inżynieria produkcji” (Master of Engineering (M. Eng.) Wirtschaftsingenieurwesen).

Do możliwych kierunków studiów drugiego stopnia należą również:

 • Optyka okulistyczna, optometria (niem. Augenoptik, Optometrie)
 • Biomechanika (niem. Biomechanik)
 • Protetyka słuchu, audiologia (niem. Hörtechnik, Audiologie)
 • Fizyka medyczna (niem. Medizinische Physik)
 • Inżynieria medyczna (niem. Medizinische Technik)
 • Technika ortopedyczna i rehabilitacyjna (niem. Orthopädie-, Rehatechnik)
 • Technika sportu (niem. Sporttechnik)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Kierunek studiów Inżynieria medyczna na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg:

http://www.hs-lausitz.de

Portal z ofertami przedsiębiorstw dla studentów, absolwentów i fachowców:

www.connecticum.de

Federalne Zrzeszenie Technologii Medycznej (Bundesverband Medizintechnologie, BVMed):

Branchenbericht Medizintechnologien

Comiesięczne, angielskojęzyczne informacje na temat niemieckiego rynku technologii medycznych:

http://www.bvmed.de/

Portal czasopisma „medizin & technik”:

http://www.medizin-und-technik.de/home

Informacja Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF):

https://www.medizintechnologie.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

All@Net Recruiting:

e-experts.de

Giełda miejsc pracy w dziedzinie energetyki odnawialnej:

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej