Menu

Logistyka (studia I stopnia, inżynierskie) w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów inżynierskich

 

Na kierunku studiów I stopnia „Logistyka” studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania, rachunkowości oraz techniki i są przygotowywani do wykonywania zadań zawodowych w dziedzinie logistyki, gospodarki magazynowej i materiałowej lub zaopatrzenia.

Tytuł zawodowy: Inżynier w dziedzinie logistyki

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_ekonomiczne

http://www.wez.uz.zgora.pl/studia/pierwszego-stopnia/logistyka

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Perspektywy zatrudnienia po studiach:

 • w gospodarce rynkowej w obszarach działalności logistyka, gospodarka magazynowa i materiałowa lub zaopatrzenie,
 • jako doradcy w dziedzinie logistyki

Istotne obszary zadań zawodowych (przykłady):

 • Logistyka, gospodarka magazynowa i materiałowa
 • Controlling
 • Zaopatrzenie
 • Nadzór i kierowanie transportem

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski tytuł zawodowy inżynier w dziedzinie logistyki jest częściowo porównywalny np. z następującymi niemieckimi tytułami uzyskiwanymi w ramach studiów pierwszego stopnia (kończących się uzyskaniem tytułu licencjata) na kierunkach:

 • Logistyka – niem. Logistik
 • Międzynarodowe zarządzanie w logistyce – niem. Internationales Logistikmanagement
 • Logistyka i handel – niem. Logistik und Handel
 • Produkcja i logistyka – niem. Produktion und Logistik
 • Zarządzanie (Logistyka) – niem. Betriebswirtschaft (Logistik)
 • Zarządzanie – Spedycja i logistyka – niem. BWL – Spedition und Logistik

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Szkoły wyższe na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość studiów pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” lub pokrewnych:

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, www.wez.uz.zgora.pl

Kierunki: Logistyka, Ekonomia, Zarządzanie

 

2. Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp., www.wsb.gorzow.pl

Kierunek: Zarządzanie ze specjalnością zarządzanie logistyczne

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Polsce jest zasadniczo:

 • posiadanie wykształcenia średniego i zdanie egzaminu maturalnego
 • lub w przypadku kandydatów z zagranicy inne świadectwo uznane przez odpowiedni organ za równoważne.

Zapisy kandydatów prowadzone są w większości szkół wyższych z początkiem semestru zimowego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronach internetowych uczelni lub w dziekanatach,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku,
 • dwustronna kopia dowodu tożsamości lub w przypadku kandydatów z zagranicy innego dokumentu uznanego za równoważny,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

W poszczególnych szkołach wyższych mogą być ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_pierwszego_stopnia

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 7 semestrów.

Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_pierwszego_stopnia

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Wybrane, ważne przedmioty na kierunku studiów pierwszego stopnia „Logistyka” na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego:

- Moduł podstawowy:

 

 • Ekonomia
 • Podstawy prawa
 • Towaroznawstwo
 • Zarzadzanie i przedsiębiorczość
 • Podstawy logistyki
 • Ekonomika transportu
 • Technologie informacyjne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Marketing
 • Statystyka
 • Rachunkowość i finanse
 • Języki obce – angielski i niemiecki
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Projektowanie systemów logistycznych
 • Symulacja procesów logistycznych
 • Controlling logistyczny

- Moduł specjalnościowy „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie”:

 • Języki obce – angielski i niemiecki
 • Lean Manufacturing
 • Koszty logistyki przedsiębiorstw
 • Podstawy gospodarki odpadami
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi
 • Sieci logistyczne
 • Zarzadzanie transportem w przedsiębiorstwie
 • Gospodarka magazynowa
 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Podstawy ekonometrii
 • Analiza rynku
 • Zakupy zaopatrzeniowe
 • Efektywność energetyczna w logistyce

- Moduł specjalnościowy „Logistyka miejska”:

 

 • Języki obce – angielski i niemiecki
 • Lean manufacturing
 • Metody ilościowe w logistyce
 • Logistyka odpadów komunalnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Logistyka regionalna
 • Zarządzanie transportem miejskim
 • Gospodarka magazynowa
 • Zarządzanie inwestycjami komunalnymi
 • Usługi logistyczne

 

Pełen katalog przedmiotów dla kierunku „Logistyka” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://www.wez.uz.zgora.pl/images/pliki/Katalog%20przedmiotow/Logistyka2014_2015.pdf

Wymiar godzin (teoria)

Informacje na temat pensum godzinowego można najczęściej uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Kompletny katalog przedmiotów z pensum godzinowym dla kierunku studiów  pierwszego stopnia „Logistyka” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://www.wez.uz.zgora.pl/images/pliki/Katalog%20przedmiotow/Logistyka2014_2015.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Informacje na temat pensum godzinowego można najczęściej uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Kompletny katalog przedmiotów z pensum godzinowym dla kierunku studiów  pierwszego stopnia „Logistyka” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://www.wez.uz.zgora.pl/images/pliki/Katalog%20przedmiotow/Logistyka2014_2015.pdf

Koszt kształcenia

Koszty studiów:

Studia dzienne w polskich państwowych szkołach wyższych są bezpłatne. W prywatnych szkołach wyższych może być pobierane wpisowe i czesne.

Studenci muszą się też liczyć z wydatkami na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki, koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego studentów można znaleźć pod następującym adresem:

http://www.utp.edu.pl/?option=com_content&view=article&id=938&Itemid=198

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego:

Podstawę prawną systemu stypendialnego w Polsce stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/Prawo-o-szkolnictwie-wy%C5%BCszym-tekst-ujednolicony-listopad-2014.pdf

Strona internetowa z informacjami na temat dodatkowych możliwości uzyskania stypendiów:

http://mojestypendium.pl/mapa-stypendia.html

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średniowysokie zapotrzebowanie na absolwentów z tym tytułem.

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. 

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata (lub inżyniera) istnieje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra-inżyniera. Studia drugiego stopnia służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry. W Polsce, w odróżnieniu od systemu szkolnictwa wyższego w Niemczech, na niektórych kierunkach realizowane są studia jednolite magisterskie, które trwają 10-11 semestrów.

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie uczelni oferujących studia drugiego stopnia na kierunku „Logistyka”.

Inżynierom w dziedzinie logistyki możliwość specjalizacji na studiach drugiego stopnia na kierunku „Logistyka” oferuje np. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Do wyboru stoją m.in. następujące specjalności:

 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu

Więcej na ten temat pod adresem:

http://www.mwsl.eu/studia/logistyka-studia-magisterskie

Interesujące linki

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania:

www.wez.uz.zgora.pl

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.:

www.wsb.gorzow.pl

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu:

http://www.mwsl.eu

Polskie Towarzystwo Logistyczne:

http://www.ptl.net.pl

Wyszukiwarka kierunków studiów:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej