Menu

Rolnik w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Rolnik” (Landwirt/-in)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Rolnicy produkują i sprzedają produkty roślinne i zwierzęce. W zależności od pory roku obrabiają glebę, selekcjonują nasiona, koszą, nawożą, pielęgnują rośliny i stosują środki ochrony roślin. W swojej działalności wykorzystują oni głównie pojazdy i urządzenia rolnicze, które nie tylko obsługują i monitorują, ale również utrzymują. Po zbiorach przechowują lub konserwują swoje produkty lub sprzedają je. W hodowli zwierząt karmią, podają wodę i dbają o zwierzęta hodowlane oraz czyszczą stajnie. Do ich zadań należą również prace księgowe i dokumentacyjne.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód rolnik (nazwa niemiecka: Landwirte/-in) jest porównywalny z polskim zawodem:

 • rolnik, poziom kształcenia – szkoła branżowa I stopnia
 • technik rolnik, poziom kształcenia - szkoła branżowa II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
Berliner Str. 78
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-0
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-20
E-mail: leitung@emosz.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu florysta legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife) lub tzw. małą maturą (niem. mittlere Reife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W czasie nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się np.:

 • sposób żywienia i opieki nad zwierzętami hodowlanymi
 • - jakie środki zapobiegawcze stosuje się w odniesieniu do chorób zwierząt
 • - w jaki sposób mają być utrzymywane w czystości pomieszczenia i pojemniki magazynowe
 • - jak obsługiwać maszyny do obróbki gleby, siewu, nawożenia i zbioru plonów
 • - czego należy przestrzegać podczas serwisowania i konserwacji maszyn i urządzeń
 • - jak przygotować produkty do sprzedaży za pomocą urządzeń do suszenia, czyszczenia, sortowania, mielenia i mieszania
 • - czego należy przestrzegać podczas doju i pielęgnacji wymion
 • - jak przeprowadzać badania gleby i określać zawartość składników odżywczych w glebie
 • - jakie normy jakości i kontroli muszą być przestrzegane

Ponadto w trakcie nauki przekazywana jest wiedza na takie tematy jak prawa i obowiązki podczas szkolenia zawodowego, organizacja w firmie szkoleniowej oraz ochrona środowiska.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne w szkole zawodowej odbywają się raz do dwóch razy w tygodniu i są podzielone na następujące działy tematyczne:

Wyciąg z ramowego programu nauczania

Pierwszy rok szkolenia:

- Roślina - metody produkcji/branża: badanie terenu, przygotowanie gleby, wysiew/rośliny, nawożenie, zarządzanie zapasami, sukces rynkowy/operacyjny

- Zwierzęta – metody produkcji/branża: badanie terenu, karmienie, hodowla, utrzymanie, opieka, sukces rynkowy/hodowlany

Drugi i trzeci rok szkolenia:

- Pogłębianie wiedzy z pierwszego roku szkolenia

- Rolnictwo alternatywne

Egzamin pośredni przed końcem drugiego roku szkolenia

Egzamin końcowy po 3. roku szkolenia

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Szkolenie w przedsiębiorstwie (podstawowe szkolenie zawodowe) oraz, w razie potrzeby, szkolenia pozazakładowe: Wyciąg z ramowego planu szkoleń

Pierwszy rok szkolenia:

- Techniki i organizacja pracy w zakładzie, produkcji i wprowadzania na rynek

- Produkcja roślinna

- Produkcja zwierzęca

Szkolenia w przedsiębiorstwie (specjalistyczne szkolenia zawodowe) oraz, w razie potrzeby, szkolenia pozazakładowe:

Drugi i trzeci rok szkolenia:

- pogłębianie wiedzy zdobytej w pierwszym roku szkolenia

- okreśanie wyników pracy, np. usługi i koszty w poszczególnych branżach rolniczych

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 600 do 800 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.
Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.
Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać w związku zawodowym IG Bauen-Agrar-Umwelt.

Jako że układ taryfowy zawarty dla tej branży nie jest ogólnie obowiązujący, obowiązek dotrzymywania standardów taryfowych nie istnieje, jeżeli dany zakład pracy nie jest objęty takim układem. Poza tym w zależności od regionu lub konkretnej lokalizacji występują duże różnice

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kształcenie uzupełniające:

Rolnictwo, ochrona roślin, hodowla zwierząt

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

Mistrzowie:

- Mistrz rolnictwa

- Mistrz usług agrarnych

Technicy

- Technik / Technik agrarny

- Specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności

Specjalista - ekonomista w przedsiębiorstwie rolnym

Inne formy kształcenia:

- Pielegnacja kopyt

Kierunki studiów:

-Zarządzanie przedsiebiorstwem rolnym

- Hodowla koni

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Agrarny serwer edukacyjny

https://www.bildungsserveragrar.de/

Federalne Centrum Informacji o Rolnictwie

https://www.landwirtschaft.de/

Niemieckie Stowarzyszenie Rolników - DBV

www.bauernverband.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.monster.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobs.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej