Menu

Handlowiec – specjalista do spraw handlu elektronicznego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Zawód ten został wprowadzony w 2018 r.

Tytuł zawodowy: Handlowiec - specjalista do spraw handlu elektronicznego

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Sprzedawcy e-commerce są aktywni w handlu internetowym w miejscu połączenia zakupów, reklamy, logistyki, księgowości i IT.

Uczestniczą we wprowadzaniu asortymentu, w zakupach towarów i usług oraz prezentują ofertę, w sposób promujący sprzedaż, w sklepach internetowych, w mediach społecznościowych lub na blogach. Komunikują się z klientami np. poprzez korespondencję e-mailem, na czacie lub telefonicznie i przyjmują zapytania, reklamacje lub prośby o dostawę.

Konfigurują systemy płatności, monitorują przychodzące płatności i organizują dostawę zamówionych towarów i usług.

Ponadto planują kampanie marketingowe online dla różnych grup docelowych i produktów, umieszczają odpowiednio ukierunkowane reklamy w sieci oraz oceniają sukces reklamowy.

W przypadku zarządzania i kontroli komercyjnej analizują oni stosunek wydanych kosztów i przychodów oraz oceniają wyniki sprzedaży i procesy operacyjne.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista do spraw handlu elektronicznego jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik handlowiec, poziom kształcenia - Branżowa szkoła II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec – specjalista do spraw handlu elektronicznego legitymujących się ukończeniem szkoły średniej.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata. Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

Priorytetowe zakresy tematyczne:

W zakładzie szkoleniowym stażyści uczą się na przykład:

 • Jakie opcje są dostępne w sprzedaży online, jak kategoryzować, wyświetlać i prezentować produkty w celu promowania sprzedaży lub jak korzystać z systemów płatności
 • Jak określić popyt na towary lub usługi w internetowych kanałach sprzedaży i przygotować dane dotyczące sprzedaży do odpowiednich zamówień
 • Co należy wziąć pod uwagę w przyjaznym dla klientów zbieraniu danych osobowych oraz danych płatności oraz oferowaniu różnych metod płatności
 • Jakie są sposoby pokazywania i udostępniania towarów
 • Sposób inicjowania i przetwarzania umów z klientami
 • Które kanały komunikacji są odpowiednie i jak komunikować się w sposób ukierunkowany na grupę docelową i promującą sprzedaż
 • Co trzeba uwzgledniać przy opracowywaniu i wdrażaniu środków marketingu internetowego, np. w odniesieniu do pozyskiwania nowych i zatrzymywania aktualnych klientów
 • Jak określić wskaźniki związane z użytkowaniem i zasięgiem przy sprzedaży online i jak przeprowadzać analizy wartości dla klientów
 • Jaki wpływ na sprzedaż online mają infrastruktura cyfrowa, modele biznesowe, kanały sprzedaży, rozwój prawny i techniczny

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Prezentacja firmy z uwzgędnieniem własnego wkładu (80 h)
 2. Tworzenie asortymentu w sprzedaży internetowej i wsparcie przy zamówieniach towaru (80 h)
 3. Inicjacja i opracowywanie umów w sprzedaży internetowej (120 h)
 4. Rejestracja, ocena i ewaluacja procesów transakcyjnych (40 h)
 5. Opracowywanie procesów anulacji oraz tych związanych z utrudnieniem świadczeń (40)
 6. Kształtowanie komunikacji serwisowej przyjaznej dla klienta (60 h)
 7. Wdrażanie i ocena działań w marketingu internetowym (120 h)
 8. Skuteczne zarządzanie wartościami dodanymi z działalności operacyjnej firmy (60 h)
 9. Wybieranie kanałów sprzedaży internetowej (100 h)
 10. Optymalizacja wskaźników w sprzedaży internetowej (80 h)
 11. Uwzględnianie ogólnogospodarczych wpływów przy decyzjach związanych z prowadzeniem firmy (40 h)
 12. Przeprowadzanie i ocena projektów zwiazanych z zawodem (60 h)

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych:

 (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan"  - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu handlowiec – specjalista prac biurowych w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej. Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub ewentualnie również zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. die Gewerkschaft Ver.di

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco w swoim zawodzie, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 E-biznes

 • Marketing internetowy
 • Obsługa klienta
 • Obserwacja rynku
 • Kontroling

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 • Ekonomista (studium zawodowe): Marketing i zarządzanie
 • Ekonomista (studium zawodowe): Handel

Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Instruktor zawodu (osiągalne poprzez kształcenie dodatkowe)

Kierunki studiów:

 • Ekonomia
 • Zarządzanie i marketing

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal wiedzy o handlu:

http://www.handelswissen.de/data/index.php

Federalne Zrzeszenie Handlu Hurtowego, Międzynarodowego i Usług (Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) e. V.):

http://www.bga.de/

Strona internetowa stowarzyszenia Deutsches Netzwerk Büro:

http://www.deutsches-netzwerk-buero.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.monster.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobs.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej